Klub Strzelecki Snajper

                                        ZAPROSZENIE

ZARZĄD STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO „ KLUB STRZELECKI SNAJPER” ZAPRASZA

NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW,

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 25.06.2021 O GODZINIE 16.00 W SALI STRZELNICY SPORTOWEJ SNAJPER W LUBRZY

Na podstawie Statutu Stowarzyszenia Sportowego „ Klub Strzelecki Snajper” w Lubrzy zwołujemy Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad

2. Wybór prezydium WZ

3. Odczytanie i przyjęcie porządku zebrania

4. Odczytanie i przyjęcie regulaminu WZ

5. Odczytanie i przyjęcie protokołu WZ z roku 2019

6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

7. Sprawozdanie finansowe za rok 2020

8. Sprawozdanie z działalności:

a) Zarządu

b) Komisji Rewizyjnej

9. Przedstawienie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:.

– wysokość składek (aktualizacja)

– regulaminu korzystania ze strzelnicy (aktualizacja)

– korzystanie ze strzelnicy sportowej dla członków Klubu (aktualizacja)

– zatwierdzenie sprawozdania finansowego

– przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

– przyjęcie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium dla Zarządu

10. Dyskusja

11. Wolne głosy i wnioski

12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przyjęcie wniosków.

13. Zakończenie W.Z.

Członkowie, którzy nie mają czterech osobostartów organizowanych przez Klub i Strzelnicę Sportową Snajper, nie otrzymają potwierdzenia do otrzymania przedłużenia ważności licencji zawodniczej.

                                                                                           Zarząd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM KURSU
NA UZYSKANIE UPRAWNIEŃ PROWADZACEGO STRZELANIE

1.Miejsce szkolenia : Strzelnica Sportowa Snajper w Lubrzy
Część teoretyczna : Sala szkoleniowa przy Strzelnicy Sportowej Snajper w Lubrzy.
Część praktyczna : Strzelnica Sportowa Snajper w Lubrzy
2. Termin szkolenia : 29.02.2020- 1.03.2020 godz. 9.00
3. Cel szkolenia :
– przeszkolenie (przygotowanie) uczestników kursu w zakresie bezpiecznego prowadzenia szkoleń strzeleckich z różnych rodzajów broni w czasie różnych form strzelań;
– przeszkolenie uczestników kursu z zasad udzielania pomocy przedmedycznej
ukierunkowanej szczególnie na sytuacje związane z prowadzeniem zajęć strzeleckich);
– zapoznanie z dokumentami dotyczącymi uprawiania sportów strzeleckich;
– przedstawienie wybranych problemów prawnych związanych z bronią i
formami szkolenia;
– zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i warunkami technicznymi jakie muszą
spełniać strzelnice a aspekcie możliwości prowadzeni na nich różnych formy
strzelania (w tym przykładowe regulaminy strzelnic);
– zapoznanie z procedurami przygotowującymi do strzelania oraz strzelanie z podstawowych rodzajów broni w zakresie posiadanych przez podmiot prowadzący uprawnień potwierdzony właściwymi dokumentami;
– zapoznanie z budową broni strzeleckiej, zasadami działania, sposobem przystrzeliwania broni (sprawdzenia celności broni); zapoznanie z organizacją zajęć na strzelnicy oraz wyposażeniem w pomoce niezbędne do przeprowadzenia strzelań;
-zapoznanie z warunkami strzelań, wydawanymi komendami i czynnościami wykonywanymi na te komendy;
– zapoznanie z przepisami o ewidencji broni i amunicji.

Liczba przewidzianych godzin szkolenia – 16

Zapisy do 27.02.2020

Koszt – 300 zł wpłata na konto naszego stowarzyszenia

 

 

 

10 lipca 2015 roku został otwarty KLUB STRZELECKI SNAJPER. Osoby zainteresowane rozwijaniem pasji strzeleckiej mogą już rozpocząć przygotowania do otrzymania licencji zawodniczej PZSS uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym oraz do ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych. Warunkiem uzyskania patentu jest 3 miesięczna przynależność do Klubu.

Więcej informacji na ten temat pod telefonem:

Bogdan Graff – 660494636

Stefan Tomczak 601793711

NUMER NASZEGO KONTA:

 BGŻ BNP   

22  2030  0045  1110  0000 0413  8990

 

Uwaga!!!! Ważne!!!
ZMIANA KONTA POLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECKIEGO W WARSZAWIE
Od 1 stycznia 2018 nastąpiła zmiana rachunku bankowego PZSS. Aktualny numer konta:

Alior Bank Warszawa 72 2490 0005 0000 4530 3676 0428.

 

Przypominamy członkom o uczestniczeniu w zawodach na Strzelnicy Snajper w Lubrzy organizowanych przez Klub Strzelecki SNAJPER

OGŁOSZENIE !!!!
OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE W LUBRZY ODBĘDĄ SIĘ 22-09-2018 OD GODZ.10.00 DO GODZ.14.00

UWAGA!!!!!!!!
Otwarte Zawody
( więcej wiadomości i regulamin zawodów – zakładka ZAWODY)